den 1 december 2022
Dagens namn: Oskar, Ossian
Orsa kommun - helt enkelt!
Frågor?

Har du frågor om Orsa kommuns förbyggande krisarbete, kontakta:

Linda Björck-Jansson, Beredskaps- och säkerhetssamordnare

Telefon: 0250-55 22 06

Mer information om kommuners förbyggande arbete finns på MSB:s hemsida

 

Extraordinär händelse och kris

En extraordinär händelse är en händelse som avviker från det normala, innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver därmed skyndsamma insatser.

En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället.

Kommunernas ansvar är defininierade i Lagen om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordniära händelser i fredstid och höjd beredskap (2006:544).

Geografiskt områdesansvar
Kommunerna har det geografiska områdesansvaret på lokal nivå vilket innebär att kommunen ska verka för att samverkan och samordning kommer till stånd med aktörer inom kommunen före, under och efter extraordinära händelser och kriser. I uppgiften ligger också att samordna information till allmänheten under sådana händelser.

Krisledningsnämnd
Vid en extraordinär händelse eller kris kan Orsa kommuns krisledningsnämnd träda in och tar över ansvaret från andra nämnder under krissituationen. Krisledningsnämnden biträds av en krisledningsstab, den består av kommunanställd personal, som sköter den operativa ledningen av verksamheten vid kriser.

Aktuell information om eventuella krisers förlopp kommer att läggas ut på Orsa kommuns hemsida, och på Orsa kommuns eller Räddningstjänsten Orsas Facebooksida.

Så här jobbar Orsa kommun med förbyggande krisarbete
 

 

Risk och sårbarhetsanalys (RSA)

En kommun har en oerhört viktig roll vid en eventuell kris och därför måste alla kommuner identifiera vilka risker och sårbarheter som finns inom det geografiska området. Det handlar om att systematiskt identifiera samhällsviktig verksamhet och olika oönskade händelser, bedöma hur troligt det är att händelserna inträffar, bedöma de omedelbara negativa konsekvenserna, analysera verksamheterns sårbarheter samt bedöma förmågan att hantera olika påfrestningar.

Orsa kommun har för mandatperioden 2015 - 2018 antagit Risk och Sårbarhetsanalys i kommunfullmäktige. Efter att RSA:n är gjord fortsätter arbetet med att omhänderta resultatet, vidta åtgärder och planera för en god beredskap. Det har Orsa kommun gjort i sin Krisledningsplan.
 

Krisledningsplan

Orsa kommuns krisledningsplan är en övergripande beskrivning av hur kommunen organiserar sig, leder och samverkar vid extraordninär händelse, kris eller samhällsstörning. En samhällsstörning är en händelse som inte bedöms vara en extraordniär händelse i lagens mening, men som ändå utsätter kommunens organisationen eller delar av den för stora påfrestningar.
 

Regional samverkanskonferens - varje torsdag

Länsstyrelsen genomför veckovisa regionala samverkanskonferenser varje torsdag, där aktörer som har en betydande roll vid en extraordinärhändelse/ kris deltar. Syftet med mötet är att förmedla en lägesbild, samt komplettera den, avseende läget i länet. Orsa kommun deltar med minst en tjänsteman.
 

Lokalt krishanteringsråd

I krishanteringsrådet medverkar aktörer från samhällssektorer inom energiförsörjning, handel, information och kommunikation, kommunalteknisk försörjning, offentliga förvaltningar, skydd och säkerhet, transporter som alla bidrar med sina respektive kompetenser om en extraordinär händelse skulle drabba kommunen.

Rådets kontaktpersoner ska upplysas om de risker och den sårbarhet som finns inom kommunen som en del i förberedelsearbetet. Rådet bildar ett värdefullt nätverk och ger ömsesidig information om vilka hjälpresurser som finns möjlighet att utnyttja vid en extraordinärhändelse. Rådet träffas 1 gång per år. Detta är också ett sätt att skapa kontaktvägar.
 

Samverkan i Dalarnas län

När en allvarlig händelse eller kris inträffar måste samhällets hantering fungera utan dröjsmål. Det är många olika aktörer som ska verka inom sina respektive verksamhetsområden men också tillsammans. God samverkan blir i krislägen en avgörande framgångsfaktor. I Dalarna finns flera nätverk och samverkansforum som du kan läsa mer om här.
 

WIS

WIS är ett nationellt webbaserat informationssystem som underlättar för aktörer att dela information före, under och efter samhällsstörningar. Alla inblandade ska enkelt och effektivt kunna skapa sig en helhetsbild av läget, en samlad lägesbild, genom att aktivt dela information. Orsa kommun använder WIS för att dela lägesbilder och lokal omvärldsbevakning i vardagen för att vara väl förberedd att använda det vid kris.
 

Rakel

Rakel är ett kommunikationssystem för trygg och säker kommunikation mellan medarbetare inom samhällsviktiga verksamheter. Systemet har en unikt hög driftsäkerhet, täckning i hela Sverige och används av fler än 500 organisationer.
 

Kommunikationsplan vid kris

I händelse av kris ska kommunen med tydlig avsändare kunna informera drabbade, allmänhet, personal, samverkande organisationer och massmedia så snabbt och korrekt som situationen medger.
 

Utbildning och övning

Krisledning - Kommunen ansvarar för att förtroendevalda och anställd personal som ingår i kommunens krisledning får den utbildning och övning som behövs för att de ska kunna lösa sina uppgifter vid extraordinära händelser i fredstid. Orsa kommun har en övnings- och utbildningsplan för gällande mandatperiod.

Olycksförebyggande - I Orsa kommun erbjuder Räddningstjänsten utbildning i brandskydd till allmänheten, kommunala verksamheter och skola samt externa verksamhetsutövare. Hjärt- och lungräddning med hjärtstartare för vuxna är också en utbildning som bedrivs av Räddningstjänsten.
 

Rapportering

Kommunen ska hålla den myndighet som regeringen bestämmer informerad om vilka åtgärder som vidtagits för att stärka kommunens krisberedskapsförmåga. Kommunen ska vid en extraordinär händelse i fredstid ge den myndighet som regeringen bestämmer lägesrapporter och information om händelseutvecklingen, tillståndet och den förväntade utvecklingen samt om vidtagna och planerade åtgärder. Årligen redovisas kommunens krisberedskapsarbete till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap). Kommunen håller även berörda myndigheter uppdaterade vid inträffad händelse.
 

POSOM-grupp

I Orsa kommun finns en väl övad organisation för psykiskt- och socialt omhändertagande i samband med större olyckor och kriser. I gruppen ingår representanter både från kommunen, landstinget och kyrkan samt det privata näringslivet.
 

Olyckor

Inom en kommun kan många oönskade händelser i form av olyckor inträffa. Kommunen har till uppgift att identifiera möjliga händelser och analysera vad som kunna förebygga dessa och hantera dem när de väl inträffar. Varje mandatperiod tas ett handlingsprogram fram som är ett övergripande dokument och beskriver kommunens mål och verksamhet, både för olycksförebyggande arbete och för hur räddningstjänst skall genomföras och utvecklas.

Tillsyn

Genom att genomföra tillsyn kontrollerar kommunen om företag, verksamheter och den enskilde lever upp till de krav som ställs på dem i det olycksförebyggande arbetet. I Orsa kommun genomför Räddningstjänsten tillsyn inom ramen för Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE).
 

Information och rådgivning

Kommunen arbetar aktivt för att öka förmågan hos den enskilde att förebygga olyckor. Ökad insikt leder till förändrade attityder och beteenden, hos såväl allmänhet som verksamheter inom kommunen. För att den enskilde skall kunna ta sitt ansvar och skydda sig själv, sin egendom och miljön är det nödvändigt att denne kan få stöd från kommunen. Sådant stöd kan ges i form av råd och information.

 

Senast ändrad den 2 maj 2018
Sidan underhålls med webKontroll från Daladatorer